;

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับลูกค้า
บริษัท บิทคับเวิลด์เทค จำกัด

บริษัท บิทคับ เวิลด์เทค จำกัด (“บริษัท”) เคารพและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จึงจัด ให้มีการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้ได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (รวมเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังนี้

1. ประเภทบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ลูกค้า หมายถึง บุคคลธรรมดาที่ซื้อหรือจะซื้อสินค้า/ผลิตภัณฑ์ หรือที่ใช้หรือจะใช้บริการกับบริษัท หรือที่ติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้าหรือบริการกับบริษัท หรือที่ได้รับการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการของบริษัท และให้หมายความรวมถึงบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องหรือเป็นตัวแทนของนิติบุคคลที่เป็นลูกค้ากับบริษัท เช่น ผู้บริหาร กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ตัวแทน ผู้แทน หรือบุคคลธรรมดาอื่นใดที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ติดต่อ ผู้รับสินค้าหรือบริการ ผู้รับมอบอำนาจจากนิติบุคคล หรือผู้ที่มีข้อมูลส่วนบุคคลปรากฏอยู่ในเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกับบริษัท

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

(ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน เลขหนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน รูปภาพหรือภาพถ่ายวีดีโอ หลักฐานการแสดงตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทาง ลายมือชื่อ
(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล เช่น วันเดือนปีเกิด อายุ
(ค) ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ เช่น ที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
(ง) ข้อมูลการชำระเงิน เช่น หลักฐานการชำระเงิน ประวัติการชำระเงิน
(จ) ข้อมูลโปรไฟล์และคอร์สเรียน เช่น รหัสนักเรียน ชื่อคอร์สเรียน ชื่อและระยะเวลาของการให้บริการในหลักสูตร เอกสารรับรองการผ่านหลักสูตร
(ฉ) ข้อมูลพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์ เช่น ข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าในการใช้งานเว็บไซต์และเว็บเพจของบริษัท
(ช) ข้อมูลเชิงเทคนิค เช่น รหัสผ่านเข้าสู่ระบบสมาชิก
(ซ) ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น ทัศนคติ ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ

3. แหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากหลายแหล่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับภายในบริษัทและจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสิทธิประโยชน์อันจำเป็นและสมควรของบริษัทฯ บุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยบริษัทเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากหลากหลายแหล่งซึ่งรวมถึงแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

3.1 จากคุณโดยตรง

3.2 จากบริษัท ฟินน์ เอ็ดเทค จำกัด และบริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด (รวมเรียกว่า “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม”) ซึ่งดำเนินการร่วมกันกับบริษัทในโครงการชื่อ 5 Game Changing (“โครงการฯ”) เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและนำเสนอองค์ความรู้อันเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์ดิจิทัล เทคโนโลยีบล็อกเชน และองค์ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับลูกค้า เฉพาะในกรณีที่คุณเป็นลูกค้าหลักสูตรโครงการฯ

3.3 จากกลุ่มบริษัทบิทคับ บริษัทในเครือ และพันธมิตรทางธุรกิจเนื่องจากการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าเรียนกับบริษัท คุณมีความจำเป็นต้องเชื่อมต่อ Bitkub NEXT Wallet ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทบิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการกระเป๋าเหรียญ (Wallet) เพื่อเชื่อมต่อบัญชีลูกค้า รับบัตรนักเรียนในรูปแบบ NFT และ/หรือใบรับรองการผ่านหลักสูตร (Certificate) ในรูปแบบ NFT

4. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานหรือข้อยกเว้นทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบและคำสั่งจากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท บุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์อันสำคัญต่อชีวิตและร่างกายทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

4.1 ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วมในกรณีที่คุณเป็นลูกค้าโครงการฯ บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

4.2 กลุ่มบริษัทบิทคับ บริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจบริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังกลุ่มบริษัทบิทคับ บริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มบริษัทบิทคับ บริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจหรือเป็นกรณีมีความจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญาที่บริษัทมีกับคุณ หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อื่นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ องค์กรหรือบุคคลภายนอกอื่น

4.3 ผู้ให้บริการของบริษัทบริษัทอาจใช้บริการบริษัทหรือบุคคลธรรมดาเพื่อการให้บริการต่าง ๆ ในนามบริษัท หรือเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ

4.4 องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นๆบริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือองค์กรหรือบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือในกรณีที่มีความจำเป็นอื่นที่บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย คำสั่ง หรือข้อบังคับของหน่วยงายกำกับ หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะถูกเปิดเผย โอน หรือส่งต่อ เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

ตารางแสดงวัตถุประสงค์ในการใช้และการเปิดเผยหรือส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลไปยังองค์กรภายนอก
วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ประเภทของข้อมูล ฐานและข้อยกเว้นทางกฎหมาย การเปิดเผย/ส่งต่อไปยังองค์กรหรือบุคคลภายนอก
เพื่อการให้บริการ
การสมัครสมาชิกเพื่อเข้าเรียน (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน
(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล
(ค) ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
- เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม
ไม่มี
การเข้าสู่ระบบสมาชิก (ค) ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ
(ช) ข้อมูลเชิงเทคนิค
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ไม่มี
การประสานงานระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการหลังการขาย (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน
(ค) ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม
การออกใบ certificate ให้กับผู้เรียน (1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน
(จ) ข้อมูลโปรไฟล์และคอร์สเรียน
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หน่วยงานของประเทศอังกฤษสถาบัน Moller Institute Churchill College, University of Cambridge เพื่อออกใบ certificate
การออกใบ certificate of attendance (NFT) และ student ID card (NFT) (1) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน
(จ) ข้อมูลโปรไฟล์และคอร์สเรียน
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด เพื่อออกใบ certificate of attendance (NFT) และ student ID card (NFT)
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและการตลาด
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอายุและความสนใจของผู้เรียน เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการให้บริการ (ข) ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล
(จ) ข้อมูลโปรไฟล์และคอร์สเรียน
เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม
การส่งข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทโดยตรงให้กับลูกค้าผ่านทางอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน
(ค) ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ
เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม
การใช้ข้อมูลอีเมลเพื่อยิงโฆษณาข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท โดยตรงผ่านทางแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย (ค) ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ
เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม
การส่งข้อมูลข่าวสารข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่น ๆ นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทผ่านทางอีเมลและเบอร์โทร (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน
(ค) ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ
ความยินยอม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม
การสำรวจความพึงพอใจในการใช้ (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม
ผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท (จ) ข้อมูลโปรไฟล์และคอร์สเรียน
(ฌ)ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ
เพื่อการดำเนินงานภายในบริษัท
การเก็บข้อมูลการพิสูจน์ตัวตนและการขอใช้สิทธิ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน
(ค) ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ
- เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม
- เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
บริษัท เดอะไวซ์เวิร์ค จำกัด ในฐานะผู้ให้บริการระบบจัดการคำขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
การทำธุรกรรมทางการเงินและการเก็บข้อมูลทางบัญชี (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน
(จ) ข้อมูลโปรไฟล์และคอร์สเรียน
(ซ) ข้อมูลการชำระเงิน
- เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
- เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย
- เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม
- ผู้ให้บริการของบริษัทในการจัดทำบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี
- หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น หรือกรมสรรพากร
- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลร่วม
การจัดกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์
การถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร และเผยแพร่ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของบริษัทผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม
หมายเหตุ: บริษัทจะแจ้งให้ทราบถึงการถ่ายภาพดังกล่าวก่อนเสมอ และจะจัดให้มีมาตรการเพื่อดูแลผู้ที่ไม่ประสงค์ถูกถ่ายภาพ
เผยแพร่ผ่านช่องทาง
  • Facebook
  • Instagram
  • Youtube
  • Tik-Tok
  • Twitter
  • Line Official
  • Website

หมายเหตุ : ในกรณีที่คุณไม่ให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือกฎหมาย บริษัทอาจจะไม่สามารถให้บริการกับคุณได้

5. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ

5.1 บริษัทอาจส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังต่างประเทศในกรณีที่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ หรือเป็นกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามสัญญาซึ่งคุณเป็นคู่สัญญา หรือเป็นการกระทำตามสัญญาระหว่างบริษัทกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

5.2 บริษัทมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเซิร์ฟเวอร์หรือคลาวด์ที่ให้บริการโดยบุคคลอื่นซึ่งอยู่ต่างประเทศ ในการนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ให้บริการมีมาตรการคุ้มครองความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพียงพอ

5.3 บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และดำเนินการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกส่งหรือโอนไปต่างประเทศจะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมเพียงพอ

6. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ข้างต้นเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายและเพื่อผลประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท และบริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ บริษัทจึงจัดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณจะไม่ถูกเข้าถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบหรือทำลายโดยผู้ไม่มีสิทธิ และจัดให้มีการทบทวนมาตรการ ดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

8. การใช้สิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูล

คุณสามารถใช้สิทธิใด ๆ อันพึงมีภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง

8.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: คุณมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลที่ได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างคุณกับบริษัทที่ให้ประโยชน์แก่คุณอยู่

8.2 สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน และขอให้เปิดเผยแหล่งที่มา: คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยและมีสิทธิขอให้บริษัทแจ้งแหล่งที่มาของข้อมูล

8.3 สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง: คุณมีสิทธิขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ หรือไม่เป็นปัจจุบัน

8.4 สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้: คุณมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหมดความจำเป็นในการใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยบริษัท

8.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: คุณมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณชั่วคราวได้ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคำร้องขอใช้สิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้าน หรือกรณีอื่นใดที่บริษัทหมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณได้ขอให้บริษัทระงับการใช้แทน

8.6 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบวิธีการอัตโนมัติ: คุณมีสิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอัตโนมัติไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีระบบรองรับในการใช้สิทธิตามข้อนี้

8.7 สิทธิในการขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูล: คุณมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี

ทั้งนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ หรือการใช้สิทธิในบางกรณีอาจมีค่าใช้จ่ายหากปรากฏว่าคำร้องของคุณ มีลักษณะดังนี้

(1) เป็นการขัดหรือแย้งหรือไม่เป็นไปตามสิทธิที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
(2) เป็นการขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของกฎหมายหรือคำสั่งศาล
(3) เป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
(4) เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ฟุ่มเฟือย หรือไม่สมเหตุสมผล หรือ
(5) มีผลต่อการสืบสวนสอบสวน การใช้สิทธิทางกระบวนการยุติธรรม หรือการพิจารณาพิพากษาของศาล เป็นต้น

โดยคุณสามารถใช้สิทธิของคุณผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ โปรดทราบว่าในการใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลให้คุณเสียสิทธิบางประการในการได้รับผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษจากการใช้บริการและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท

9. การแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาแจ้งมายังบริษัทในทันที

10. สิทธิในการตรวจสอบและยื่นข้อร้องเรียน

ในกรณีที่คุณพบว่าบริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ถูกต้อง หรือเกิดเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีหน้าที่พิจารณาเรื่องร้องเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือเรียกร้อง ฟ้องร้องทางแพ่งและอาญา ตลอดจนขอตรวจสอบการดำเนินการอันเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลตามสิทธิที่คุณพึงมีตามกฎหมาย

11. รายละเอียดการติดต่อ

  • บริษัท บิทคับเวิลด์เทค จำกัด 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ตึก 2 ชั้นที่ 11 ยูนิต 2/1101-2/1107 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-032-9555
  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: อีเมล์ [email protected]

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับลูกค้า ฉบับที่ 1.1 ปรับปรุงเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565