;

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
บริษัท บิทคับเวิลด์เทค จำกัด

บริษัท บิทคับ เวิลด์เทค (บริษัท) เคารพและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ จึงจัด ให้มีการประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เพื่อให้ได้รับทราบถึงนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้และการ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (รวมเรียกว่า “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหลายประเภท ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้

(ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนและการติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ภาพถ่าย
(ข) ข้อมูลความสนใจ เช่น ความคิด ความรู้สึก ความสนใจ ของผู้ใช้งาน
(ค) ข้อมูลทางเทคนิค เช่น Username IP address Web beacon Log Device ID เครือข่าย ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลการใช้งานแบบ single sign on การเข้าสู่ระบบ เวลาการเข้าถึงและระยะเวลาที่ใช้งานบริการระบบสารสนเทศของบริษัท

2. แหล่งที่มาของข้อมูล

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากหลายแหล่งเพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับภายในบริษัทและจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง และเพื่อสิทธิประโยชน์อันจำเป็นและสมควรของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยบริษัทเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากหลากหลายแหล่งซึ่งรวมถึงแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

โดยบริษัทเก็บรวมรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากหลากหลายแหล่งซึ่งรวมถึงแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากบริษัทในเครือ
- ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแลที่ใช้อำนาจตามกฎหมาย
- ข้อมูลส่วนบุคคลจากพันธมิตรทางธุรกิจ

3. การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ฐานหรือข้อยกเว้นทางกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงเพื่อความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญา การปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ กฎระเบียบและคำสั่งจากหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท บุคคลภายนอก ผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเพื่อประโยชน์สาธารณะ และประโยชน์อันสำคัญต่อชีวิตและร่างกาย

ทั้งนี้ บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(1) กลุ่มบริษัท
บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังกลุ่มบริษัทบิทคับ ในกรณีที่คุณให้ความยินยอมแก่บริษัทในการเปิดข้อ มูลส่วนบุคคลให้กับกลุ่มบริษัทบิทคับหรือเป็นกรณีมีความจำเป็นในการดำเนินการตามสัญญาที่บริษัทมีกับคุณ หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อื่นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ องค์กรหรือบุคคลภายนอกอื่น

(2) ผู้ให้บริการของบริษัท
บริษัทอาจใช้บริษัท ตัวแทน หรือผู้รับจ้างเพื่อการให้บริการต่าง ๆ ในนามบริษัท หรือเพื่อช่วยเหลือในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ

(3) องค์กร หน่วยงาน หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ
บริษัทอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือองค์กรหรือบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้ หรือในกรณีที่มีความจำเป็นอื่นที่บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย คำสั่ง หรือข้อบังคับของหน่วยงายกำกับ หน่วยงานรัฐ หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะถูกเปิดเผย โอน หรือส่งต่อ เพียงเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

วัตถุประสงค์ในการประมวลผล ประเภทของข้อมูล ฐานและข้อยกเว้นทางกฎหมาย การเปิดเผย/ส่งต่อไปยังองค์กรหรือบุคคลภายนอก
เพื่อออกใบ Certificate ให้กับผู้เรียน (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา หน่วยงานของประเทศอังกฤษ สถาบัน Moller Institute Churchill College University of Cambridge เพื่อออกใบ certificate
เพื่อออก certificate of attendance (NFT) และ student ID card (NFT) (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน เพื่อการปฏิบัติตามสัญญา บริษัท บิทคับ บล็อกเชน เทคโนโลยี จำกัด เพื่อออกใบ certificate of attendance และ student ID
การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอายุและความสนใจของผู้เรียนในบิทคับเวิลด์เทค เพื่อพัฒนาหลักสูตรและการให้ (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนเฉพาะอายุ (ง) ข้อมูลคอร์สเรียน เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม -
เพื่อเสนอบริการและส่งข้อมูล ข่าวสารทางการตลาดที่เกี่ยวกับกิจกรรมบิทคับเวิลด์ (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (ข) ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ เพื่อประโยชน์อันชอบธรรม -
การเข้าสู่ระบบสมาชิก และการแสดงชื่อผู้ใช้งาน (ก) ข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตน (ข) ข้อมูลที่ใช้ในการ เพื่อการปฏิตามสัญญา -

4. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ข้างต้นเพื่อ ก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตาม หรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายและเพื่อผลประโยชน์โดยชอบธรรมของบริษัท หรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและบริษัทจะลบหรือทำลายข้อมูล ส่วนบุคคล หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนได้เมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

5. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

บริษัทให้ความสำคัญกับความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบริษัทจึงจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยทางเทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะไม่ถูกเข้าถึง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ลบหรือทำลายโดยผู้ไม่มีสิทธิและจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็นหรือเมื่อเทคโนโลยี เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

6. การใช้สิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูล

คุณสามารถใช้สิทธิใดๆ อันพึงมีภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึง

6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: คุณมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลที่ได้ให้ความยินยอมไว้กับบริษัท ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างคุณกับบริษัทที่ให้ประโยชน์แก่คุณอยู่

6.2 การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน และขอให้เปิดเผยแหล่งที่มา: คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยและมีสิทธิขอให้บริษัทแจ้งแหล่งที่มาของข้อมูล

6.3 การแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง: คุณมีสิทธิของให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

6.4 การขอลบข้อมูลส่วนบุคคล: คุณมีสิทธิขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหมดความจำเป็นในการใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยบริษัท

6.5 การระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: คุณมีสิทธิขอให้บริษัทระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ในบางกรณี

6.6 การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบวิธีการอัตโนมัติ: คุณมีสิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบอัตโนมัติไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถกระทำได้ ทั้งนี้ บริษัทยังไม่มีระบบรองรับในการใช้สิทธิตามข้อนี้

6.7 การขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูล: คุณมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี

ทั้งนี้ คุณอาจไม่สามารถใช้สิทธิตามกฎหมายได้ หรือการใช้สิทธิในบางกรณีอาจมีค่าใช้จ่ายหากปรากฏว่าคำร้องของคุณ มีลักษณะดังนี้

(1) เป็นการขัดหรือแย้งหรือไม่เป็นไปตามสิทธิที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กฎหมาย หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
(2) เป็นการขัดหรือแย้งต่อบทบัญญัติของกฎหมายหรือคำสั่งศาล
(3) เป็นการกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
(4) เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ฟุ่มเฟือย หรือไม่สมเหตุสมผล หรือ
(5) มีผลต่อการสืบสวนสอบสวน การใช้สิทธิทางกระบวนการยุติธรรม หรือการพิจารณาพิพากษาของศาล เป็นต้น

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณผ่านศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท ผ่านทาง

  • หมายเลขโทรศัพท์ 02-032-9533
  • E-mail : [email protected]
  • Line Official Account @bitkubworldtech

ทั้งนี้ โปรดทราบว่าในการใช้สิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นอาจส่งผลให้คุณเสียสิทธิบางประการในการได้รับผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษจากการใช้บริการและการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัท

7. การแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

บริษัทให้ความสำคัญในการเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและการปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน หากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีการเปลี่ยนแปลง  กรุณาแจ้งมายังบริษัทในทันที

8. รายละเอียดการติดต่อ

  • บริษัท บิทคับเวิลด์เทค จำกัด 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ตึก 2 ชั้นที่ 11 ยูนิต 2/1101-2/1107 ถนนพระรามที่ 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 02-032-9555
  • เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล: อีเมล์ [email protected]

นโยบายฉบับนี้ปรับปรุงเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565