;

นโยบายการคืนเงิน
บริษัท บิทคับเวิลด์เทค จำกัด


บิทคับ เวิลด์เทค จำกัด (“ผู้ให้บริการ”) มีนโยบายการคืนเงินดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้บริการมีสิทธิได้รับเงินคืนเต็มจำนวนได้ เมื่อผู้ใช้บริการไม่สามารถเปิดคอร์สเรียนออนไลน์ซึ่งผู้ใช้บริการซื้อจากผู้ให้บริการบนหน้าเว็ปไซต์ของผู้ให้บริการ (www.bitkubworldtech.com) ทั้งหลักสูตรโดยไม่ใช่ความผิดของผู้ใช้บริการ ภายใน 14 (สิบสี่) วันนับจากวันที่ผู้ใช้บริการพยายามเข้าคอร์สเรียนออนไลน์แต่เกิดความล้มเหลว

2. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินที่ไม่เข้ากรณีที่ 1 ในทุกกรณี

3. ระยะเวลาการคืนเงินค่าคอร์สเรียนออนไลน์ ให้เป็นไปดังนี้

(ก)      กลุ่มบริษัท กรณีลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนโดยตัดผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทยท ผู้ใช้บริการจะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของลูกค้าภายใน 60 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center ของผู้ให้บริการว่าผู้ใช้บริการมีสิทธิได้รับเงินคืน

(ข)      กรณีลูกค้าชำระเงิน ผ่านช่องทาง Internet Banking, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, เก็บเงินปลายทาง ผู้ใช้บริการจะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขที่บัญชีที่ลูกค้าแจ้งกับผู้ใช้บริการ โดยจะใช้ระยะเวลาการคืนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 60 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้าได้รับการแจ้งจาก Call Center ของผู้ให้บริการว่าผู้ใช้บริการมีสิทธิได้รับเงินคืน

4. ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆในนโยบายการคืนเงิน โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า