Digital Disruption
หลักสูตรนี้ครอบคลุมหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของการเติบโตแบบทวีคูณในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม อนาคตของเทคโนโลยี การหยุดชะงักทางดิจิทัล และความสำคัญของเทคโนโลยีในคลื่นธุรกิจใหม่ ตัวหลักสูตรจะนำเสนอกรณีการใช้งานทางธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริงและสำรวจว่าเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางธุรกิจอย่างไร ผู้เรียนจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับแนวคิดของการเติบโตแบบทวีคูณและผลกระทบต่อธุรกิจ
299 บาท
ราคา 799 บาท

รายละเอียดคอร์สในแพ็กเกจ ประกอบไปด้วย
Class 1 : Digital Disruption

 

  • Digital Disruption Inspiration
  • Introduction to Exponential
  • Impact of Exponential Growth in Technology and Innovation
  • Future of technology (Technology Advancement)
  • Digital Disruption
  • The importance of technology in new business wave
  • Real World Business Use cases