Blockchain
หลักสูตร Blockchain จะให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน คุณลักษณะ และฟังก์ชันการทำงาน ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างอินเทอร์เน็ตและบล็อกเชน ลักษณะของบล็อกเชน และฉันทามติของนากาโมโตะ หลักสูตรนี้ครอบคลุมบล็อกเชนประเภทต่างๆ รวมถึงบล็อกเชนสาธารณะ ส่วนตัว และบล็อกเชนแบบสมาคม ผู้เรียนจะได้สำรวจกรณีการใช้งานเทคโนโลยีบล็อกเชนทางธุรกิจที่หลากหลาย และรับประสบการณ์จริงด้วยการจำลองการทำงานของบล็อกเชน
1,499 บาท
ราคา 2,500 บาท

รายละเอียดคอร์สในแพ็กเกจ ประกอบไปด้วย
Class 2 : Blockchain
 • What is Blockchain?
 • Blockchain features and functionality
  • Generation of the “Internet”
  • Internet 2.0 (Blockchain)
  • What is the difference between “Internet and Blockchain” Characteristic of Blockchain Nakamoto Consensus
  • How Blockchain work simulation
 • Types of Blockchains
  • Public Blockchain
  • Private Blockchain
  • Consortium Blockchain
 • Blockchain & Business Use Cases